IMOB

thCAWW3VEE

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

Het Instituut voor Mobiliteit is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, verbonden aan de Universiteit Hasselt. Haar missie is het uitwerken van duurzame oplossingen voor problemen in de domeinen van verkeersveiligheid en mobiliteit. Het instituut tracht haar missie te realiseren, zowel op nationaal als internationaal niveau, door fundamenteel en toegepast onderzoek uit te voeren en door opleidingen in verkeer en mobiliteit aan te bieden.

 

ONDERZOEK

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd rond twee onderzoekslijnen: strategische analyse en risico- en evaluatiestudies. De onderzoekslijn strategische analyse concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn risico- en evaluatiestudies focust op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid.

Binnen de afdeling verkeersveiligheid wordt sterk ingezet op rijsimulatoronderzoek. Het IMOB beschikt over een grote en een kleine rijsimulator, over een systeem voor de detectie van hoofd- en oogbewegingen en fysio en biomechanische monitoring en over EEG apparatuur voor het uitvoeren van non-intrusieve metingen van de hersenactiviteit. Deze apparatuur stelt ons in staat om in een gecontroleerde omgeving diepgaand onderzoek uit te voeren naar de effecten van fysieke, mentale of visuele beperkingen op het rijgedrag. Verder kunnen we in de rijsimulator ook de effecten van wegontwerp en omgeving op het rijgedrag onderzoeken.

 

Mobiliteit

Binnen de afdeling mobiliteit wordt er onderzoek gevoerd naar de analyse en predictie van verplaatsingsgedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van activiteitengebaseerde transportmodellen. Geautomatiseerde systemen worden ontwikkeld voor de verzameling van activiteitengegevens ter ondersteuning van dynamische modellering van verplaatsingsgedrag. Het belangrijkste kenmerk van activiteitengebaseerde transportmodellen is dat het verplaatsingsgedrag van personen of families wordt afgeleid van de activiteiten die zij willen of moeten doen. Verplaatsingen worden dus niet langer als een geïsoleerd gegeven beschouwd in deze modellen. Dit is een groot voordeel in vergelijking met de klassieke modellen. Activiteitengebaseerde verplaatsingsmodellen leiden tot meer realistische en beleidsverantwoorde voorspellingen. Daarnaast wordt er gefocust op beleidsevaluatie. Het onderzoek rond beleidsevaluatie is sterk verweven met onderzoek naar verplaatsingsgedrag, maar levert ook additionele wetenschappelijke ondersteuning op specifieke vragen van beleidsmakers. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van fiets- en parkeerbeleid, onderzoek met betrekking tot multimodaliteit, de ontwikkeling van nieuwe beslissingsinstrumenten, enz.

 

ONDERWIJS

Bachelor- en Masteropleiding Mobiliteitswetenschappen

Het IMOB ondersteunt diverse opleidingen in het kader van verkeer en mobiliteit en dit zowel binnen de universiteit als voor de beroepssector. Dit doet ze onder andere door te participeren in

de academische Bachelor- en Masteropleiding Mobiliteitswetenschappen. In deze 5-jarige opleiding wordt er gefocust op de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid – omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden). De doelstelling is met andere woorden om mobiliteitsdeskundigen op te leiden die de complexe problematiek van de mobiliteitswetenschappen vanuit een multidisciplinaire aanpak benaderen. Dit weerspiegelt zich in het curriculum van de opleiding waarin zowel inhoudelijke aspecten van verkeer aan bod komen, alsook ondersteunende disciplines die garant staan voor een wetenschappelijke opleiding met een brede maatschappelijke visie.

www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen

 

Postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor
Vanaf december 2013 worden verkeersveiligheidsaudits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese net. Deze preventieve audits hebben tot doel om verkeersveiligheidproblemen in elke fase van het wegenbouwproject (van voorontwerp tot na het eerste gebruik van de nieuwe infrastructuur) te identificeren en aanbevelingen tot aanpassingen te doen. Deze nieuwe postacademische opleiding tot Verkeersveiligheidsauditor aan de UHasselt wordt gecoördineerd door het IMOB. De opleiding combineert een grondige theoretische basis in verkeersveiligheidsbeheer met uitgebreide praktijktoepassingen. Om als verkeersveiligheidsauditor erkend te worden door de Vlaamse Overheid, is het getuigschrift van de postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor vereist.

www.verkeersveiligheidsauditor.be

 

Internationale opleiding Verkeersveiligheid voor professionals

Elk najaar organiseert het IMOB de kortlopende (2 weken), internationale opleiding Road Safety in Asian & Latin American Countries: Principles and Approaches. Het doel is om lokale professionals op te leiden zodat zij met de opgedane expertise een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun eigen land. Deze opleiding komt tot stand met de financiële steun van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad – University Development Cooperation).

www.uhasselt.be/imob

 

Internationale opleiding Verkeersveiligheid voor academici

Vanaf het najaar van 2013 (september – december) organiseert het IMOB de internationale opleiding Road Safety in Low and Middle Income Countries: Challenges and Strategies for Improvement. In deze opleiding maken deelnemers kennis met theorieën en methoden met betrekking tot de topics gedrag, infrastructuur & mobiliteit en verkeersveiligheidsbeleid. Ze leren richtlijnen, aanbevelingen en maatregelen te formuleren aan beleidsmakers. Deelnemers verdiepen zich in ervaringen van vergelijkbare landen en in goede Europese voorbeelden en kunnen zo bepalen welke de meest efficiënte maatregelen zijn voor hun eigen land.

www.uhasselt.be/imob

 

Mobiliteitsacademie

Al jaren verleent IMOB haar medewerking aan de Mobiliteitsacademie, georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het is een bijscholingsprogramma dat zich richt naar mensen die in de praktijk bezig zijn met verkeer en mobiliteit en nood hebben aan theoretische inzichten die aan de praktijk gekoppeld worden.

www.uhasselt.be/imob

 

PERSONEEL

IMOB telt een 50-tal medewerkers, waarvan twee derde actief is als onderzoeker, doctoraatsstudent of docent-assistent. Daarnaast wordt ondersteuning geboden door 6 administratieve medewerkers en de cel Marketing & Communicatie. De volledige groep staat onder supervisie van 5 professoren.