Seminaries

tramrastergrey

In 5 seminaries en een slotdebat hebben we de inzichten uit het onderzoek met u gedeeld. Hieronder kan u meer informatie vinden over deze seminaries en de presentaties downloaden. .

do. 16/01/2014 (Auditorium 01.07, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee):

Regionaal openbaar vervoer in de Vlaamse Nevelstad: probleemstelling van het onderzoek. Lessen uit buitenlandse voorbeeldprojecten..

In het eerste seminarie worden buitenlandse openbaar vervoersconcepten voorgesteld ter inspiratie voor de probleemstelling in Vlaanderen. Het succes van het openbaar vervoer in Karlsruhe, de bakermat van de light-rail, en Zürich worden verklaard vanuit hun positief imago en groot maatschappelijke draagvlak gecombineerd met een goede integratie van stedelijke en regionale netwerken. De Randstadrail Rotterdam-Den Haag toont het potentieel van herbruik en transformatie, terwijl de realisatie van een tramnetwerk in Valenciennes illustreert dat ook in regio’s zonder grootstedelijke allure een performant OV-systeem kan uitgerold worden. Een waaier van OV-oplossingen wordt voorgesteld met nadruk op een aanpak op maat.
Download hier de presentaties

do. 30/01/2014 (Provinciehuis, Provincieplein 1, 3000 Leuven): VOLZET

Socio-economische en ruimtelijke evaluatiemethoden voor transportprojecten (gekoppeld aan een workshop van het NISTO project).

Nieuwe transportinfrastructuur of mobiliteitsingrepen plannen is een complex proces. Enerzijds omdat deze door een brede waaier aan socio-economische factoren beïnvloed worden. Anderzijds door de verschillende actoren die elk hun eigen mening hebben omtrent de impact van de gevolgen bij realisatie van een project. Deze workshop behandelt verschillende bestaande evaluatiemethodes die gebruikt worden binnen Noordwest-Europa en de belangrijkste criteria en indicatoren die worden opgenomen in verschillende methodieken. Daarnaast worden ook de resultaten getoond van de evaluatiemethodes die toegepast werden binnen het ORDERin’F onderzoeksproject.

Download hier de presentaties

.

do. 13/02/2014 – (universiteit Hasselt gebouw B.1.1 Martelarenlaan 42):

De ontwikkeling en toepassing van een multimodaal activiteiten-gebaseerd vervoersmodel (opgelet: één van de presentaties zal in het Engels zijn)

Dit seminarie heeft als doel om de meerwaarde van een multimodaal activiteiten gebaseerd vervoersmodel (AB-model) in de praktijk aan te tonen. Vooreerst wordt er dieper ingegaan op de huidige modelleringstechnieken die worden gebuikt in de praktijk. Wat voor soort maatregelen worden hiermee geëvalueerd en wat zijn hun tekortkomingen? De internationale casestudie en de Leuvense casestudie illustreren de meerwaarde van een AB-model in de praktijk. Het afsluitend debat moet inzichten opleveren of het gebruik van een AB-model voldoet aan de behoeften in de praktijk. Gedetailleerd programma Download hier de presentaties

Verberg info . do. 20/02/2014 (Aula Tweede Hoofdwet, Thermotechnisch Intsituut, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee): Een kritische reflectie en conceptvorming vanuit de vlaamse openbaar vervoers- en ruimtelijke planningscontext. In het vierde seminarie bouwen we voort op de inzichten van de buitenlandse projecten uit seminarie 1. Via zes presentaties wordt over de verschillende disciplines en schaalniveaus heen het concept voor een regionaal vervoersnetwerk en haar interactie met de ruimte scherpgesteld. Academische reflecties op netwerk- en corridorconcepten worden geconfronteerd met visies vanuit het beleid en de praktijk. Ook het ontwerpend onderzoek van openbaar vervoerscorridors binnen de Vlaamse ruimtelijke structuur komt aan bod. Op het kleinste schaalniveau onderzoeken we de sociologische impact van een nieuw netwerk en werpen we een blik vooruit naar de toekomstige ontwerpuitdagingen voor knoopontwikkeling.

Download hier de presentaties

 

do. 13/03/2014 (De Hoorn, Leuven):

Een diepgaande analyse van een casestudy en terugkoppeling met betrokken actoren: Regionet Leuven . De Leuvense regio kampt met belangrijke uitdagingen. Kunnen onze steden en dorpen verkeersleefbaar blijven? Welk openbaar vervoer heeft onze regio nodig? Waar vangen we de toekomstige demografische en economische groei het best op? Slagen we er nog in om onze ruimtelijke ordening een duurzame richting te laten opgaan? In het laatste seminarie zoekt het casestudy onderzoek – “Regionet Leuven” – antwoorden op deze vragen en reikt een concreet denkkader aan.

Download de presentaties op de site van Regionet Leuven.

do. 27/03/2014 – (17.30u-19.00u) (KVS, Brussel):

Afsluitend debat met maatschappelijke stakeholders. Receptie ter afsluiting van het project. Met ons slotdebat willen we nog een laatste maal stof tot nadenken bieden over de rol van openbaar vervoer, over de ruimtelijke constellatie van Vlaanderen, over duurzame mobiliteit, en over de koppeling van dat alles. Het slotdebat heeft een meer algemene invalshoek en tracht een breder publiek te bereiken. We willen nadenken over vragen zoals Hoe haalbaar is hoogwaardig regionaal openbaar vervoer binnen de Vlaamse ruimtelijke context? Hoe kunnen we de uitdagingen van de Nevelstad op het vlak van mobiliteit en ruimtegebruik aanpakken, en welke rol kan het openbaar vervoer hierin spelen? Moeten we – met het oog op een betere performantie – nog verder besparen op het openbaar vervoer, of is het gewoon een kwestie van slimmer investeren? Wat staat een optimale afstemming tussen ruimtelijke planning en duurzame mobiliteitsplanning in de weg? 

Enerzijds polsen we naar de inzichten bij betrokkenen van de Vlaamse Overheid – Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Ruimte Vlaanderen en Cor Dierckx, beleidsadviseur Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast betrekken we twee personen die de werking van de openbaar vervoersbedrijven van binnenuit kennen: Sabin S’Heeren, voormalig directeur-generaal NMBS Mobility en Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn. Tenslotte willen we ook te weten komen welke inzichten vanuit het lokaal schaalniveau kunnen ontstaan. Hiervoor nodigden we twee voormalige burgemeesters uit van steden die heel wat denkwerk verrichtten naar de rol van hun openbaar vervoer: Stefaan De Clerck, oud-burgemeester van de stad Kortrijk en Patrick Janssens, oud-burgemeester van de stad Antwerpen. Het geheel wordt in goede banen geleid door journaliste Annelies Van Herck.